Opoja Sot është komuniteti i parë online, i cili do të mundësojë informimin sa më të drejtë dhe të paanshëm për lajmet, ngjarjet, faktet apo sukseset që lidhen me krahinën e Opojës, duke e përfshirë dhe diasporën opojane.

Opoja Sot është themeluar si iniciativë nga disa njohës të gazetarisë brenda Opojës, të cilët dëshirojnë ta informojnë qytetarin me zhvillimet e fundit.

Materialet dhe informacionet mund t’i kopjoni, t’i shtypni dhe t’i përdorni por vetëm pas referimit të qartë të burimit të Opoja Sot, gjithashtu duke ia bashkangjitur linkun origjinal të artikullit, në përputhje me kushtet e përdorimit.